Chakra Meditationskissen

meditationskissen-rund-kehl-chakra-(vishuddha)-blau